Vzdelávanie

Názov prijímateľa: HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.

Názov projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v spoločnosti HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. prostredníctvom vzdelávania

Názov Operačného programu: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Dubnica nad Váhom/okres Ilava/Trenčiansky samosprávny kraj

Časový rámec realizácie projektu: 12.11.2010 – 30.04.2012

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 194 761,02 Eur

 

Ciele projektu, hlavne plánovane aktivity

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie adaptability a ďalšieho profesného rozvoja zamestnancov prostredníctvom vzdelávania zamestnancov.

Špecifické ciele projektu vychádzali z hlavného cieľa projektu popísaného v nasledujúcej časti dokumentu a sú nasledovné:

  1. Rozvoj odborných kvalifikačných zručností zamestnancov
  1. Posilnenie flexibility zamestnancov a ich mobility na trhu práce
  2. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti HANIL E-HWA pomocou kvalifikovanej pracovnej sily

V rámci predkladaného projektu boli školení zamestnanci oddelení – materiál, logistika, kvalita a výroba, IT, HR, financie, výskum a vývoj a technické záležitosti, produkcia a administratíva. Zamestnanci, ktorí boli cieľovou skupinou v projekte, absolvovali desať rôznych vzdelávacích modulov.

Aktivity v rámci projektu boli nastavené tak, aby účastníci školenia získali ucelené a komplexné vedomosti a zručnosti a následne ich boli schopní implementovať v praxi.

 

Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou projektu bolo 104 zamestnancov spoločnosti HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.

 

Spolupráca s partnermi v rámci projektu

V rámci projektu nie je vytvorené žiadne partnerstvo.

 

Kontaktne údaje prijímateľa

sídlo: HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.

Areál ZŤS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom

telefón: +421 042 281 8429

e-mail: andrea.baniari@hanil.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

„Priestor na vašu príležitosť.“