Životné prostredie

Spoločnosť Hanil E-Hwa AUTOMOTIVE SLOVENSKO s.r.o je spoločnosť, ktorá vyrába komponenty pre automobilový priemysel. Vedenie spoločnosti je povinné plniť záväzky v systematickom zlepšovaní systému environmentálneho manažmentu a prevencie kontaminácie, ako aj pozorovanie právnej úpravy a pravidlách a ďalších požiadaviek. Vedenie spoločnosti určilo tieto zásady ochrany životného prostredia:

  • Pozícia spoločnosti je založená na vzťahoch, faktoch a všeobecnom vnímaní životného prostredia
  • Prioritou spoločnosti je hodnotenie vo využívaní zdrojov pre riešenie problémov v tejto oblasti v porovnaní s pravidlami hospodárskej súťaže a dosiahnutie cieľov spoločnosti hospodárskym rozvojom
  • Organizovať výrobu s maximálnou zodpovednosťou z hľadiska negatívneho znečistenia zdrojov rozvoja celého cyklu finálnej produkcie
  • Príprava osobných zdrojov s odpovedajúcou motiváciou je základom vnímania a pozitívneho chápania princípov systému environmentálneho manažérstva
  • Aktívnou komunikáciou sa snažiť o dosiahnutie konsenzu v chápaní stratégie tejtopolitiky v spolupráci s vládnymi orgánmi, zúčastnenými stranami a inými aktivistami

Vedenie Hanil E-Hwa považuje systém environmentálneho manažérstva, že neoddeliteľnú súčasť systému riadenia spoločnosti. Vyššie uvedené princípy
politiky životného prostredia systému manažérstva sú rozdelené na dlhodobé a krátkodobé ciele, ktoré sú neustále kontrolované a hodnotené. Týmto dokumentom sa vedenie spoločnosti zaväzuje, dodržiavať pravidlá a pokrok spoločnosti popísaný dokumentáciou, a očakáva od každého zamestnanca, jeho plné zapojenie vo svojej pracovnej činnosti dosiahnuť na všetky popísané princípy.

Viac info: enviro@seoyoneh.sk